W髗ek dzieci阠y           
 
Facebook - W髗ki i foteliki w social media

INFOLINIA EXPERTA

tel. +48 504 950 350

ABC Design Salsa | Anex Sport Cross | Axkid | Baby Design | BabyJogger | Bebetto | BeSafe | Bloom | Britax | Concord | Coletto | Cybex Platinum | Diono | EasyGO | Emmaljunga | Euro Cart | Graco Nautilus | Inglesina | Joolz Day 2 | Kees Tandem | Maclaren Techno | Maxi Cosi Nova | Mountain Buggy Duet | Navington | Peg Perego | Phil&Teds | Quinny Mood | Recaro Young Sport | Riko | Romer | Tako | Teutonia Beyou | TFK | Xlander X-Move | O nas | Kontakt | Regulamin
W髗ki dzieci阠e
1. G艂臋bokie
2. Spacerowe
3. Dwufunkcyjne
4. Trzyfunkcyjne
5. Bli藕niacze
6. Trzyko艂owe
7. W parasolk臋
8. Przek艂adana r膮czka
9. Gondole
10. Akcesoria w贸zk贸w

Foteliki samochodowe

1. Od urodzenia
2. Po 1-szym roku
3. Dla 3-latk贸w
4. Mocowane w ISOFIX
5. Akcesoria fotelik贸w
6. Foteliki rowerowe

Artyku艂y dzieci臋ce

1. Krzese艂ka/mebelki
2. Le偶aczki/hu艣tawki
3. Chodziki/bramki
4. Kojce/艂贸偶eczka
5. Komody k膮pielowe
 
Wyszukiwanie Zaawansowane
Regulamin

1. Czas realizacji zam體ienia
2. Dostawa towaru
3. Koszty przesy砶i
4. Formy p砤tno禼i
5. Sposoby sk砤dania zam體ienia
6. Przyj阠ie zam體ienia
7. Ceny towar體
8. Reklamacje towaru
9. Prawo odst眕ienia od umowy
10. Ochrona danych osobowych
11. Postanowienia ko馽owe


1. Czas realizacji zam體ienia
Zam體ione w髗ki na terenie kraju zwykle dostarczamy w ci眊u 1-3 dni roboczych od daty z硂縠nia zam體ienia w przypadku p砤tno禼i przy odbiorze lub od momentu zaksi阦owania wp砤ty przelewem. W wyj眛kowych sytuacjach okres ten mo縠 si wyd硊縴, a w takiej sytuacji klient jest niezw硂cznie informowany i mo縠 zrezygnowa z zam體ienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

2. Dostawa towaru
Zam體ione produkty dostarczane s ubezpieczonymi przesy砶ami za po秗ednictwem firmy kurierskiej DPD na terenie ca砮go kraju, mo縧iwe s te wysy砶i zagraniczne, ale koszt i warunki dostawy ustalane s indywidualnie. Prosimy o zwr骳enie uwagi na prawid硂we podanie swoich danych adresowych przy zam體ieniu. Po odebraniu przesy砶i nale縴 dok砤dnie sprawdzi kompletno舵 otrzymanego towaru. Firma zarejestrowana jest pod numerem Regon 222177761 oraz NIP 586-229-29-48

3. Koszty przesy砶i
Koszt przesy砶i na terenie Polski wynosi 29z za paczk do 30kg. Koszt przesy砶i zagranicznej zale縴 od wagi zam體ionego towaru, wielko禼i opakowania oraz miejsca dostarczenia - ustalany jest indywidualnie.

4. Formy p砤tno禼i
Za towar mo縩a zap砤ci w nast阷uj眂y spos骲: przelewem na konto bankowe, got體k kurierowi przy odbiorzeu siebie w domu, kart kredytow lub kupuj眂 na raty. Osoby kt髍e preferuj rozliczenia bezgot體kowe mog dokona przelewu na konto sklepu wskazane w e-mailu po potwierdzeniu zam體ienia. Dokonuj眂 przelewu prosz poda model zamawianego towaru i nazwisko osoby sk砤daj眂ej zam體ienie.

5. Sposoby sk砤dania zam體ie
1. Poprzez sklep internetowy klikaj眂 button "Dodaj do koszyka" umieszczony przy produkcie, a nast阷nie post阷uj眂 zgodnie z instrukcj
2. E-mailem na adres biuro@swiatwozkow.pl podaj眂 model, cen, kolor oraz ew. dodatkowe akcesoria, jak r體nie pe硁e dane zamawiaj眂ego.
3. Telefonicznie dzwoni眂 na numer stacjonarny: ( 84 ) 627 91 11 lub kom髍k: 504 950 350. Po wcze渘iejszym uzgodnieniu istnieje mo縧iwo滄 odbioru zam體ionego towaru w sklepach stacjonarnych w: Zamo禼iu, Gdyni, Poznaniu.

6. Przyj阠ie zam體ienia
Podstawowym warunkiem realizacji zam體ie jest zgodne z prawd podanie danych potrzebnych do ich realizacji. Bardzo wa縩y jest numer telefonu kontaktowego pod kt髍ym b阣zie mo縧iwe ostateczne uzgodnienie i potwierdzenie zam體ienia. Zam體ienia mo縩a sk砤da przez ca潮 dob. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zam體ie budz眂ych w眛pliwo禼i w zakresie podanych informacji. W przypadku niekt髍ych produkt體, szczeg髄nie wykonywanych na specjalne zam體ienie lub te z wyd硊縪nym terminem realizacji - powy縠j 2 tygodni - zrealizowanie zam體ienia mo縠 by warunkowane wp砤ceniem zadatku w wysoko禼i do 10% zam體ienia.

7. Ceny towar體
Ceny artyku丑w znajduj眂e si w naszym sklepie wyra縪ne s w polskich z硂tych ( PLN ) i zawieraj podatek VAT, r體nie umowa sprzeda縴 zawierana jest w j陑yku polskim. Do ka縟ego zakupu wystawiany jest dow骴 zakupu w postaci paragonu, na 縴czenie wystawiamy te faktury VAT, dla przedp砤t mo縠my wystawi r體nie faktur proforma.

8. Reklamacje towaru
Oferowane towary mog by obj阾e gwarancj producenta lub dystrybutora a szczeg蟪owe jej warunki podawane s w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Zg硂szenia reklamacyjne koordynuj nasi konsultanci. W przypadku wadliwo禼i towaru mo縩a skorzysta, wed硊g w砤snego wyboru, z uprawnie gwarancyjnych bezpo秗ednio u gwaranta we wskazanym przez konsultanta serwisie i ewentualnie poprzez wskazan firm kuriersk lub z uprawnie przys硊guj眂ych od sprzedawcy z tytu硊 niezgodno禼i towaru z umow dostarczaj眂 wadliwy towar do naszej firmy. Koszty zwi眤ane z odes砤niem towaru reklamowanego (paczk ekonomiczn) zwracamy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9. Prawo odst眕ienia od umowy.
Zgodnie z Ustaw "O ochronie niekt髍ych praw konsument體 oraz o odpowiedzialno禼i za szkod wyrz眃zon przez produkt niebezpieczny" klienci b阣眂y osobami fizycznymi dokonuj眂y zakupu w celu niezwi眤anym z dzia砤lno禼i gospodarcz mog odst眕i od umowy bez podania przyczyny w ci眊u 14 dni od daty odebrania przesy砶i. Ponadto nasz sklep respektuje mo縧iwo舵 zwrotu w髗k體 w ci眊u a 30 dni od daty odebrania przesy砶i. Nale縴 pami阾a 縠 nie przyjmujemy przesy砮k pobraniowych, a zwroty nale縩o禼i dokonywane s w ci眊u 7 dni na wskazane konto i dane.

10. Ochrona danych osobowych
Sk砤daj眂y zam體ienie wyra縜 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji i obs硊gi zam體ienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemo縧iwia nam realizowanie zam體ie. Dane osobowe s chronione zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z p鬅n. zm. ). Ka縟y kto podaje swoje dane osobowe ma prawo wgl眃u do nich ich poprawiania oraz 勘dania usuni阠ia.

11. Postanowienia ko馽owe
W sprawach nieuregulowanych powy縮zym regulaminem zastosowanie maj przepisy prawa polskiego, a w szczeg髄no禼i Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczeg髄nych warunkach sprzeda縴 konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z p鬅n. zm. ) przepisy Ustawy o ochronie niekt髍ych praw Konsument體 oraz odpowiedzialno禼i za szkod wyrz眃zon przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z p鬅n. zm. )

Sklep z w髗kami
Sklep dzieci阠y Warszawa

W髗ki dzieci阠e wielofunkcyjne